دانلود دفترچه راهنمای تعمیرات اتوبوس یوتانگ Yutong

دانلود دفترچه راهنمای تعمیرات اتوبوس یوتانگ Yutong

ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻳﻊ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ ﻳﻮﺗﺎﻧﮓ و ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ در اﺗﻮﺑﻮس ﻳﻮﺗﺎﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﻮﺗﺎﻧﮓ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﺎم ﻣﺸﻬﻮر در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ و ﺧﺎرج از ﭼﻴﻦ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻜﻴﻢ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻬﺮت ﺧـﻮب ﺷﺮﻛﺖ اﺗﻮﺑﻮ س ﻫﺎی ﻳﻮﺗﺎﻧﮓ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﻲ را ﺟﻬﺖ ﭼـﺎپ ﺳـﺮوﻳﺲ ﻣﻨـﻮال ﺗﻌﻤﻴـﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ داد. اﻳﻦ ﻣﻨﻮال ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫـﺎی ﺷـﺮﻛﺖ اﺗﻮﺑﻮس ﻳﻮﺗﺎﻧﮓ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻌﻤﻴﺮ اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎی ﻳﻮﺗﺎﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﻨﻮال ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ : ۱. ﺷﺎﺳﻲ۲ . ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﻲ و ۳ . ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو

 

جهت دانلود فایل دفترچه راهنمای تعمیرات اتوبوس یوتانگ Yutong لطفا کلیک کنید.