دانلود دفترچه راهنمای تعمیرات اتوبوس یوتانگ Yutong

دانلود دفترچه راهنمای تعمیرات اتوبوس یوتانگ Yutong

ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻳﻊ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻳﻮﺗﺎﻧﮓ و ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در اﺗﻮﺑﻮس ﻳﻮﺗﺎﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﻮﺗﺎﻧﮓ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﺎم ﻣﺸﻬﻮر در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ و ﺧﺎرج از ﭼﻴﻦ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻜﻴﻢ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻬﺮت ﺧـﻮب ﺷﺮﻛﺖ اﺗﻮﺑﻮ س ﻫﺎي ﻳﻮﺗﺎﻧﮓ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﻲ را ﺟﻬﺖ ﭼـﺎپ ﺳـﺮوﻳﺲ ﻣﻨـﻮال ﺗﻌﻤﻴـﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ داد. اﻳﻦ ﻣﻨﻮال ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫـﺎي ﺷـﺮﻛﺖ اﺗﻮﺑﻮس ﻳﻮﺗﺎﻧﮓ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻌﻤﻴﺮ اﺗﻮﺑﻮﺳﻬﺎي ﻳﻮﺗﺎﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﻨﻮال ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ : 1. ﺷﺎﺳﻲ2 . ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﻲ و 3 . ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو

 

جهت دانلود فایل دفترچه راهنمای تعمیرات اتوبوس یوتانگ Yutong لطفا کلیک کنید.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.