دانلود دفترچه راهنمای تعمیرات ایسوزو Isuzu

دانلود دفترچه راهنمای تعمیرات ایسوزو Isuzu

دانلود دفترچه راهنمای تعمیرات ایسوزو Isuzu

توصیخاتی مختصر پیرامون این مطلب آموزشی:

این دفترچه راهنما مخصوص تعمیرکاران و رانندگان کامیونت های ایسوزو هست.در دفترچه راهنمای ایسوزو مدل های کامیونت نسل جدید و قدیم تمامی اطلاعات کاتالوگ ایسوزو تشریح شده است.جهت کسب اطلاعات دوره های آموزشی ایسوزو روی آموزش برق ایسوزو و روی آموزش موتور ایسوزو کلیک کنید.

دانلود دفترچه راهنمای ایسوزو سری N

جهت دانلود این بسته روی دانلود دفترچه راهنمای ایسوزو کلیک کنید.

ISUZU-Camionet

توضیحات برقی:

وﻟﺘﺎژ ﺳﻴﺴﺘﻢ دﺳﺘﮕﺎﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ۲۴ وﻟﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺖ اﻧﺪازه و ﻃﻮل و رﻧﮓ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع وﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن، اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛﺪﺑﻨـﺪی رﻧـﮓ ﺳﻴﻤﻬﺎ در دﻳﺎﮔﺮام ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ(
ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺟﻠﻮ وﻋﻘﺐ ﺷﺎﺳﻲ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﭼﺮاﻏﻬﺎ درﺑﻬﺎ ﻛﺎﺑﻞ ﺑﺎﻃﺮی و…
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﺳﻴﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮار ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻮج دار ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ آن دارد
ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺑﺎﻃﺮی ﻓﻴﻮز ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﻫﻤﻪ در دﻳﺎﮔﺮام ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ در اﻳـﻦ راﻫﻨﻤـﺎ ﻫـﺮ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻛﺪرﻧﮓ ﺳﻴﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻗﻄﻌﺎت اﺻﻠﻲ در دﻳﺎﮔﺮام ﻣﺪار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻴﺐ ﻳـﺎﺑﻲ، ﺑﺎزرﺳـﻲ وروش ﺑﺎز وﻧﺼﺐ ﻛﺮدن ﻣﻔﺼﻞ اﺳﺖ.

جهت دانلود فایل دفترچه راهنمای تعمیرات ایسوزو Isuzu روی دفترچه راهتمای کامیونت ایسوزو کلیک کنید.

دانلود دفترچه راهنمای تعمیرات ایسوزو Isuzu
دانلود دفترچه راهنمای تعمیرات ایسوزو Isuzu